Menu

Samværspolitik

Samværspolitik for Vinding Sportsforening

Formål
Formålet med en samværspolitik er at beskytte det enkelte medlem mod krænkelser.

Samværspolitikken skal medvirke til at sikre at der ikke er tvivl om, hvordan man som medlem, træner, leder eller instruktør opfører sig overfor hinanden i foreningen.

I det følgende bruges betegnelsen ”instruktører” for alle typer ledere, trænere og instruktører.


Information om samværspolitikken
Alle udvalg sørger for at alle instruktører informeres om, hvad der er sunde og fornuftige omgangsformer i VSF. Informationen gives som minimum f.eks. i forbindelse med årlige instruktørmøder.

Instruktører der har med unge under 18 år skal særligt informeres om skolelærerparagraffen.

Samværspolitikken skal være tilgængelig for alle medlemmer på VSF´s hjemmeside.

Samværsformer
Samvær i VSF foregår under forskellige vilkår og på mange forskellige måder. Samvær i VSF foregår både under udøvelse af en aktivitet i hal eller på banen, i en forældres bil på vej til kamp, på ture, i hallens cafeteria, i omklædningsrummene etc.

En samværspolitik kan derfor ikke omhandle alle konkrete situationer, men må nødvendigvis være overordnede ”spilleregler”, som alle accepterer og har pligt til at efterleve.


De overordnede ”spilleregler” i VSF er følgende:

  • I VSF opfordres forældre til at deltage i børnenes idrætsliv.
  • I VSF taler vi ordentligt til hinanden.
  • I VSF er vi opmærksomme på, at enhver form for fysisk kontakt, skal respektere det enkelte medlems grænser.
  • I VSF respekteres et ”nej” – også i leg.
  • I VSF er det hensigten at instruktører ikke har eneansvaret for et hold børn.
  • I VSF er det hensigten at der altid er mindst to voksne instruktører med på ture og til stævner, hvor der ikke er forældre til stede.
  • I VSF inviterer instruktører ikke enkelte børn med sig hjem.
  • I VSF griber instruktører ind, hvis der opleves opførsel eller adfærd, som ikke er i overensstemmelse med VSF´s samværspolitik.

Undgå misforståelser
Alle instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten.

Hvis en instruktør føler at vedkommende er kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er instruktøren velkommen til at kontakte afdelingsformanden eller formanden for hovedforeningen for at drøfte om episoden giver anledning til, at der skal tages kontakt til de involverede eller deres forældre, for at sikre at der ikke er sket misforståelser eller for at rydde misforståelser væk.


Hvis der opstår mistanke om krænkelser
Bestyrelsen har udpeget formanden for hovedforeningen og afdelingsformændene til at være kontaktpersoner, der på VSF´s vegne træffer beslutning om, hvad der skal gøres i forbindelse med en henvendelse om en mistanke om krænkelse.

Kontaktpersonerne har ansvaret for at der etableres kontakt til den mistænkte person, forældrene til det barn henvendelsen drejer sig om og evt. andre.

Kontaktpersonerne sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi og er de eneste, der på vegne VSF udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Kontaktpersonerne har mulighed for at trække på den ekspertise, som DGI og DIF tilbyder.

Konstateres der en krænkelse, skal kontaktpersonerne straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes til politiet.

Under samtalen med krænkeren skal der være 2 personer til stede og det skal sikres, at krænkeren ikke efter samtalen overlades til sig selv, men at der er pårørende eller professionel bistand til stede hos krænkeren.

Kontaktpersonerne har også ansvar for at VSF`s medlemmer efterfølgende informeres, således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse.

Børneattester
Den enkelte instruktør skal give skriftlig tilladelse til at børneattesten indhentes. Hvis instruktøren ikke vil give tilladelse, kan vedkommende ikke være instruktør i foreningen.

I VSF indhenter vi børneattester på alle instruktører over 15 år, med undtagelse af ældreidræt.

Børneattester vedrører kun fortiden. I VSF har vi derfor besluttet at vi laver opfølgning, f.eks. i form af stikprøvekontrol


Vedtaget på hovedbestyrelsesmødet 7.2.2006

Luk