Menu

Generalforsamling 2022

Vinding Sportsforening afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. september 2022 - kl. 19.30 i café VIC

Dagsorden ifølge vedtægterne (vedtægterne kan findes på www.vsf.eu):

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag (forslag skal sendes til hovedbestyrelsenvsf@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes).
  5. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  6. Valg af formand/næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt
Luk