Menu

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen i Vinding Sportsforening 2021 blev afholdt tirsdag den 21. september 2020, kl. 19.30 i café VIC.

 

Hovedbestyrelsen efter generalforsamlingen 2021

Formand Carsten Willemoes

Næstformand Arturo Pasquel

Bestyrelsesmedlem Otto Ley

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Schmidt 

Formand Fodbold: Ubesat pt (næstformand i fodboldafdelingen Henrik Farmann repræsenterer fodbold i hovedbestyrelsen)

Formand Håndhold: Henrik Olesen

Formand Idræt for Ældre: Dan Olsen

Formand Motion & Cycling: Jesper Rosengaard

Formand Tennis: Winnie Jakobsen

Formand Badminton: Frank Svane Godtfredsen

Formand Gymnastik: Hanne Mouritsen

 

Foreningens revisorer 2021

Gert Nielsen og Peter Møller

 

Formandsberetning 2021

Som alle her nok kan gætte har det igen været et meget speciel år i Vinding Sportsforening. Sidste år håbede vi på, at det værste var overstået i forhold til corona, men som vi alle ved var både efterår, vinter og forår præget af restriktioner og nedlukninger. 

 

Det ramte særligt hårdt i indendørsidrætten, men også fodbolden lå stille i en længere periode hen over vinteren. I efteråret måtte vi desværre aflyse trænerlederfesten, og på trods af mange gode ideer om alternativer til en fest, lykkedes det ikke at stable et arrangement på benene, da retningslinjerne for forsamlinger helt frem til sommerferien var meget strenge. Forsamlingsrestriktionerne ramte igen gymnastikopvisningen, der også blev aflyst dette foråret. Nu krydser vi alle fingre for, at corona pandemien har sluppet sit tag i Danmark, og vi kan gennemføre alle vores arrangementer som planlagt i den kommende sæson.

 

Corona har ikke ramt Vinding Sportsforening helt så hårdt som mange andre foreninger. Nedgangen i medlemmer/trænere er kun omkring 10% hvilket ikke er mere end de udsving der er i andre år, og samlet set har vi flere medlemmer i 2020 end 2018. Vi håber, at vi har set alle corona-konsekvenserne, men frygter en yderligere nedgang, da forårets medlemstal ikke er indregnet.

 

På positivsiden har nedgangen i aktivitetsniveau medført en nedgang i omkostninger. Vi står derfor med et årsresultat med et betydeligt overskud på næsten 390.000 kr. når hensættelserne indregnes. Dette voldsomt flotte resultat skal dog tages med et ”gran salt” da en del omkostninger og investeringer blot er udskudt til efter sommerferien hvor afdelingerne åbnede op igen. De udgifter vil dog først komme med i det nye regnskabsår.   

 

Lidt om projekter i VSF

Sidste år fortalte jeg, at vi arbejde på at give hjemmesiden et ”ansigtsløft” så den både bliver bedre i funktionaliteten og udtrykket. Det er nu besluttet, at anvende den hjemmeside-platform som DBU har lanceret og supporterer. Baggrunden herfor er dels, at da det er en idrætsorganisation, der står bag regner vi ikke med, at der pludselig kommer voldsomme prisstigninger og regner med at funktionalitet m.v. opdateres løbende. Desuden er prisen den samme som vi har i dag, hvilket er det billigste, vi har fundet på markedet. Endelig giver DBU-systemet fodboldafdelingen en række administrative lettelser, de ikke kunne få i det gamle system. Pt. er fodboldafdelingen og Idræt for ældre flyttet over på den nye hjemmeside, og de øvrige afdelinger arbejder på at komme med. 

 

Det andet projekt som blev omtalt sidste år, og som der er arbejdet lidt mere på er en padel-bane. Som alle kan se er der ikke bygget nogen bane endnu. Der er stadig usikkerhed om placering og driften af banerne. Placeringen er vanskelig. For det første har vi ikke meget plads at gøre godt med. Dernæst har kommunen henvendt sig med henblik på en eventuel udvidelse af børnehaven, hvilket vil indskrænke pladsen yderligere. For det tredje er vi i samarbejde med VIC gået i gang med at kigge på en haludvidelse. I forhold til driften giver planerne om et kæmpe padel-anlæg på Nørremarken nogle udfordringer i forhold til benyttelsen af et udendørsanlæg her. Projektet er således ikke begravet, men skal afstemmes i forhold til alle disse forhold. 

 

Ud over disse projekter har vi som sagt genoptaget hal-2 projektet. Som alle kunne læse i avisen i sidste uge, fik vi ingen penge til en hal fra kommunen i denne omgang, men vi fik midler til at lave et projekt for udviklingen af idrætsfaciliteterne i Vinding. Et projekt i den størrelsesorden tager tid, så vi havde heller ikke forventet, at få en hal-2 i år, men vi arbejder videre og regner med at der på sigt kommer en ekstra hal. Vi mangler i hvert fald faciliteter i dag. 

 

Årets møder i hovedbestyrelsen

I hovedbestyrelsen mødes vi 5 valgte medlemmer, 7 afdelingsformænd og eventuelle suppleanter. I år har vi holdt 5 møder siden sidste generalforsamling, hvilket svarer til et mindre end forrige sæson. Mødet i februar hvor alt var lukket blev aflyst. Forårets møder blev afholdt on-line, hvilket kan gå i en snæver vending, men det er rart at være tilbage i rammerne her i hallen.

 

Ud over hovedbestyrelsens møder holdes der møder i afdelingsudvalgene og forretningsudvalget mellem hovedbestyrelsesmøderne, og der er møder i mindre grupper/udvalg – så alt i alt er alle i hovedbestyrelsen enige om, at der er en tilpas mødeaktivitet.

 

Kort fra afdelingerne

Vores medlemsaktiviteter foregår i vores syv afdelingerne. Derfor kommer her en meget kort orientering om hvad der er sket i afdelinger. De fulde årsberetningerne fra afdelingerne kan ses i fuld længde på hjemmesiden.

 

Badminton 

Vi er heldigvis i fuld gænge igen med næsten 80 medlemmer i badminton ungdom. Vi forventer flere efter vores promovering i skolernes SFO og samarbejde med DGI i de små årgange på Mølholm og Vinding skoler. I denne sæson er der mulighed for træning 3 gange om ugen, både mandag, onsdag og fredag. Vi har dygtige, unge trænere, Anton, Mads og William og vi agter at deltage i stævner og turneringer igen i år. Vi ser frem til en meget positiv sæson.

 

Motion & Cycling 

Motion & Cycling var som de øvrige indendørs idrætsgrene hårdt ramt af corona-nedlukningen. Afdelingen mistede rigtig mange medlemmer, men de fleste er vendt tilbage og afdelingen regner med, at være tilbage på noget der ligner niveauet før corona i løbet af efteråret.

 

Fodbold 

Fodbold har haft et år, hvor corona-restriktioner kom og gik og ramte med varierende effekt. Dog er vurderingen, at vi trods alt ikke har været ramt helt så hårdt, som de fleste andre afdelinger. Vi fik styret os igennem vha. agilitet og hurtige beslutninger. Organisatorisk har vi fået en ny sportschef, men vi mangler desværre stadig en formand, og det store arbejde med at drive Fodbold afdelingen bæres af nogle få skuldre. Sportsligt går det generelt godt. Vi ligger fornuftigt til i de fleste årgange - både mht. resultater og antal spillere. Og det på trods af generel corona-medlemstilbagegang på landsplan. Jelling-festival kunne vi ikke komme til, men vi har afholdt "store-hjemmekampsdage", fodboldskole, solgt fyrværkeri mv. Desuden har der været lagt en stor indsats i den nye hjemmeside, som Fodbold gik i luften med primo august. Og også det nye kontingentopkrævnings- samt medlemsregistreringssystem har kostet mange timer, men fordelene venter lige om hjørnet. Og foreløbig er det gået helt efter planen ift. at få kontingenter opkrævet og i kassen.

 

Idræt for Ældre 

Alle aktiviteter har været stærkt begrænsede de seneste 1,5 år på grund af Corona. Forsøg på etablering af mindre holdstørrelser blev straks forbudt. Nu er afdelingen startet op igen, og medlemmerne er på vej tilbage.

 

Gymnastik

Sæson 2020/21 blev en meget anderledes sæson. Vi havde - som nok resten af Danmark håbet - at corona ikke ville udvikle sig og skabe nedlukning igen. Men det blev jo desværre en realitet. Allerede kort efter sæsonstart, var vi nødt til at indføre restriktioner mht. antal deltagere på holdene. Rengøringskrav, som rengøring af alle redskaber mellem vores hold, stillede fra start store krav til vores instruktører og hjælpere. De gjorde det fantastisk og tog det med oprejst pande. Da vi lukkede helt ned opstod der bla. et online fællesskab for vores kvindehold med både yoga og fitness. Og da vi måtte lukke op igen blev der arrangeret træning både ude og inde. Vi skylder vores medlemmer og ikke mindst vores instruktører en kæmpe tak for deres tålmodighed og indsats. Og glæder os til en forhåbentlig normal sæson 2021/22.

 

Tennis 

Tennis er som udendørssport ikke ramt så hårdt af corona. Da der har været mulighed for at spille tennis i næsten hele sæsonen, er der faktisk kommet flere medlemmer til under corona. Så det går godt i afdelingen.

 

Håndbold

En sæson domineret af corona og flere aflyste end gennemførte arrangementer. Selve turneringen blev stort set helt aflyst for senior holdene, hvorimod nogle af børneholdene fik gennemført kampe i oktober - november.

Sæsonens udgifter var lave og kontingentet blev fastholdt, hvilket gav et overskud som overføres til ekstra initiativer i den nye sæson for at fastholde medlemmerne.

Den nye sæson er kommet godt i gang og det tyder på, at vi kan opretholde vores medlemstal og vi har hold i flere årgange end tidligere. Det går godt med at rekruttere forældre til at træne de enkelte årgange, men vi har meget svært ved at engagere nogen i arbejdet udenfor dette.

 

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine kollegaer i hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i forløbende år, hvor vi lykkedes på trods af alle udfordringerne, og jeg ser frem til et godt samarbejde i det kommende år. Det samme gælder vores to ”søstre-foreninger” Vinding Kunstgræs og VIC, og alle dem der hjælper med at holde banerne og passer caféen. 

 

En tak til vores halbestyrer Hans Jørgen, der i den grad har hjulpet med både sprit, skilte og meget mere. Jeg vil også gerne takke nogle af dem der laver et stort arbejde uden at være en del af hovedbestyrelsen. Først Merethe der håndterede administrationen af børneattester frem til nytår, Inge der sørger for at vi får hjemmesiden opdateret, og ikke mindst Kurt, der igen i år har redigeret fire flotte numre af Kontakt selv under corona-nedlukningen.

 

Sidst men ikke mindst en stor tak til alle vores trænere og ledere, der har stået for den daglige træning og planlægning, uden jer var Vinding Sportsforening ikke en velfungerende forening for vores medlemmer.

 

Hermed afsluttes formandens beretning

Carsten Willemoes

Formand Vinding Sportsforening

Luk