Generalforsamling                                                           Vejle, den 9.6.2020

 
Vinding Idræts Center afholder generalforsamling tirsdag den 30.6.2020 kl. 19.00 i Café VIC

 
Dagsorden jvf. vedtægternes § 5 stk 3
 
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Valg af 2 stemmetællere.
3.  Aflæggelse af beretning.
4.  Behandling af indkomne forslag.
5.  Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent.
6. Valg af 1 medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen)
7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen).
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen).
9. Eventuelt.
  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Vinding Idræts Center i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen kan stille forslag.
 
Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved lidt ost og rødvin.
 
Bestyrelsen 

 

Ring til halinspektør Hans Jørgen Schmidt på tlf. 8171 8979
for mere information.

Bliv medlem af

Vinding Idræts Center

og deltag automatisk i medlemsspillet
"Støt og vind"

Tilmeld dig via hjemmesiden
- klik for mere information!

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 17-20
Fredag lukket


I weekender åbent, når der er
aktivititer inde og ude
Støt og Vind
Generalforsamling
Økonomi
Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle