Velkommen til Vinding Idræts Center

Generalforsamling

___________________________________________
Vinding Idræts Center afholder generalforsamling torsdag den 6.4.2017 kl. 19.00 i Café VIC
 
Dagsorden jvf. vedtægternes § 5 stk 3
 
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Valg af 2 stemmetællere.
3.  Aflæggelse af beretning.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent.
6. Valg af 1 medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen)
7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen).
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen).
9. Eventuelt.
  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Vinding Idræts Center i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen kan stille forslag.
 
Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved lidt ost og rødvin.
 
Bestyrelsen 
___________________________________________
___________________________________________

Café VIC Menukort

 ​Tjek Café VICs hjemmeside under "Sportscafé"

Forpagter af Café VIC

Henrik Vinther 22633757

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle