Vedtægter og forretningsorden

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VINDING IDRÆTS CENTER

 

 1. NAVN
  Foreningens navn er Vinding Idræts Center.

 1. FORMÅL
  Foreningens formål er at drive og udvikle Vinding Idræts Center, for at stille faciliteter til rådighed for idræt og kulturelle aktiviteter i Vinding/Mølholm området. Vinding Idræts Center drives efter overenskomst med Vejle Kommune.

 2. HJEMSTED
  Vinding Idræts Center hjemsted er Nygårdsvej 10 i Vejle Kommune.

 3. MEDLEMSFORHOLD
  Stk. 1 a.: Vinding Idræts Centers medlemmer er Vinding Sportsforening, og andre foreninger, institutioner og selskaber med tilknytning til Vinding/Mølholm området, der tilslutter sig foreningens formål.
  Stk. 1 b.: Vinding Idræts Centers medlemmer er tillige personer, der tilslutter sig foreningens formål.  
  Stk. 2: Medlemmerne jf. stk. 1 a. har ved indmeldelsen i foreningen betalt et indskud på kr. 5.000,00 og betaler årligt et, af generalforsamlingen, fastsat kontingent. Medlemmer jf. stk. 1 b. betaler intet indskud, men et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.
  Stk. 3: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 4. GENERALFORSAMLINGEN
  Stk. 1: Generalforsamlingen er Vinding Idræts Centers øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.
  Stk. 2: Stemmeberettigede ved Vinding Idræts Centers generalforsamling er:

 • Medlemmer i henhold til stk. 1 a har en stemme pr. påbegyndt kr. 200 kontingentbetaling. Medlemmer i henhold til stk. 1 b har en stemme.
 • Alle medlemmer af Vinding Idræts Center har 1 stemme. (Udgår)
 • Bestyrelsen for Vinding Idræts Center har 1 stemme pr. medlem (Udgår)
 • Vinding Sportsforening har en stemme pr. afdeling. (Udgår)
Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
 • Valg af dirigent og referent.
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent.
 • Valg af 1 medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen)
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen).
 • Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen).
 • Eventuelt.
Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Vinding Idræts Center i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen kan stille forslag.
Stk. 5: Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag skal offentliggøres på Vinding Sports Centers hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6: Alle afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre der kræves skriftlig afstemning. Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved almindeligt flertal. Kun fremmødte medlemmer med stemmeret kan stemme.
Stk. 7: Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 8: Afgørelse om eksklusion af medlemmer træffes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 
 1. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
  Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.
  Stk. 2: Ønske om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at udsende indkaldelsen senest 14 dage efter, at ønsket er fremsat. Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling. Afholdelsen skal ske inden 8 uger efter indkaldelsen.

 2. BESTYRELSEN
  Stk. 1: Bestyrelsen er Vinding Idræts Centers, daglige ledelse og øverste myndighed mellem to generalforsamlinger.
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

 • 2 medlemmer udpeges af Vinding Sportsforening.
 • 1 medlem udpeges af Vinding skole
 • 2 medlemmer valgt på generalforsamlingen for Vinding Idræts Center

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv, således at der i lige år vælges formand og i ulige år vælges næstformand. Valg og udpegning til bestyrelsen gælder for to år ad gangen
Stk. 3: Indtræder en suppleant i bestyrelsen, skal der foretages valg om bestyrelsesposten ved førstkommende generalforsamling.
 

 1. BESTYRELSENS ARBEJDE
  Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Stk. 2: Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, øvrige møder og vigtige begivenheder indenfor foreningens virk
  Stk. 3: Bestyrelsen repræsenterer Vinding Idræts Center udadtil og fører forhandlingen med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer og foreninger m.m., samt indgår aftaler, herunder økonomiske.
  Stk. 4: Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
  Stk. 5: Til at varetage den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en centerchef.

 2. TEGNINGSRET
  Vinding Idræts Center tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Låneoptagelser og pantsætninger skal godkendes af generalforsamlingen.

 3. REGNSKAB
  Vinding Idræts Centers regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

 4. VEDTÆGTSÆNDRINGER
  Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal tillige efterfølgende godkendes af Vejle kommune.

 5. OPLØSNING
  Stk. 1: Beslutning om opløsning af foreningen træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum.
  Stk. 2: På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ved den anden generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.Stk. 3: I tilfælde af Vinding Idræts Centers opløsning skal der på den sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue i henhold til Vinding Idræts Centers formålsparagraf samt efter aftale med Vejle kommune.

 
Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3.2.2015
 
Carsten Willemoes Jørgensen        
 
Dirigent 


Vedtægtsændringer tiltrådt af Vejle Kommune                    

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle