Generalforsamling        

 

Vinding Idræts Center afholder generalforsamling mandag den 16.4.2018 kl. 19.00 i Café VIC

 

Dagsorden jvf. vedtægternes § 5 stk 3 

 

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Aflæggelse af beretning.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent.

6. Valg af 1 medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen) 

7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen).

8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen).

9. Eventuelt.

  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Vinding Idræts Center i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen kan stille forslag. 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved lidt ost og rødvin.

 

Bestyrelsen 

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle